Hållbarhet

Geovent i harmoni

Vi vill driva Geovent i samklang och balans med våra intressenter och samhället i stort.
Som en del av detta har vi utvecklat ett antal policyer som anger de allmänna riktlinjerna för vår affärsverksamhet, inklusive en ESG-policy som bland annat behandlar hållbarhet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Dessa policyer fastställs av koncernledningen och godkänns av styrelsen. Vi utvecklar kontinuerligt våra policyer och förbehåller oss rätten att ändra dem vid behov. Policyerna ingår i Geovents vision, strategier och planer.

Specifikt respekterar ESG-policyn tillämplig lagstiftning, som vi alltid följer. Dessutom arbetar vi kontinuerligt för att stödja FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

FN17, Geovent
ESG

ESG-policy

ESG står för ”Environmental, Social and Governance”. Vi arbetar utifrån konceptet ”Hållbar affärsutveckling” och balanserar hållbarhet med sunda affärsmetoder.
Vår utgångspunkt är den tillämpliga lagstiftningen, som vi alltid följer.
Dessutom arbetar vi kontinuerligt för att stödja FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling i den mån det är möjligt.
När vi definierar våra handlingar tar vi SDG: erna som utgångspunkt, samtidigt som vi säkerställer att vår verksamhet utvecklas positivt – på alla sätt.
Vi prioriterar våra insatser för de globala målen enligt vilka aktiviteter vi förväntar oss kommer att ha störst effekt utifrån de resurser vi har tillgängliga.

Vision

Vi vill vara ett företag som arbetar hållbart och i harmoni med miljön.
Vi kommer att ha en konstant tillväxt i verksamheten samtidigt som vi minskar vårt relativa klimatavtryck.
Vi kommer att göra en social insats och bidra till att förbättra möjligheterna för människor runt omkring oss och anställda i vårt företag.
Vi ska ta hand om arbetsmiljön så att färre blir sjuka av att gå till jobbet. Vi ska arbeta för att förbättra arbetsmiljön och se till att alla behandlas anständigt.

Strategi

Vi ska använda våra ESG-resurser för att uppnå största möjliga effekt utifrån de resurser vi har tillgängliga.

Därför har vi valt insatser som stödjer de globala målen där vi kan göra störst inverkan.
Nedan beskriver vi kortfattat vilka globala mål vi främst kommer att arbeta med. Observera att vissa åtgärder stöder mer än ett SDG – och vissa stöder SDG som vi inte har definierat som vårt primära fokus.

Vi hänvisar direkt till FN:s 17 hållbarhetsmål
Vi har beslutat att fokusera på:

SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

”Vi måste säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla och i alla åldrar”

Vi fokuserar på,
• minska antalet dödsfall som orsakas av föroreningar på och omkring arbetsplatser.

Vi kommer att se till
• Ökad medvetenhet om konsekvenserna av exponering för föroreningar på arbetsplatsen.
• Ökad medvetenhet om produkter som avlägsnar föroreningar från arbetsplatser och produkter som filtrerar den utsugna luften.
• ökad användning av sådana produkter.
• Ökad utbildning i korrekt användning av produkterna.

Mål 8 – Anständiga arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt

”Vi måste främja varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständigt arbete för alla”

Vi fokuserar på,
• hjälpa ungdomar att få jobb, utbildning, skydda arbetstagarnas rättigheter och skapa säkra arbetsmiljöer.

Vi kommer att se till
• att fler ungdomar får arbete, utbildning och yrkesutbildning – även de som har svårt att få jobb.
• att medarbetare i våra och våra intressenters bolag arbetar i en sund och god arbetsmiljö under schyssta förhållanden.

Mål 12 – Hållbar produktion och konsumtion

”Vi måste säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster”

Vi fokuserar på
• använda och hantera naturresurser på ett hållbart sätt, hantera kemikalier och avfall på ett ansvarsfullt  sätt och minska avfallet.

Vi kommer att se till
• att produkter som minskar koldioxidavtrycket från extraktionssystem erbjuds.
• att användningen av naturresurser minskar.
• att mängden avfall minskar.
• att det avfall som genereras behandlas på ett ansvarsfullt sätt.

Geovents hållbarhetsrapport

Vi har åtagit oss att göra en årlig ESG-rapport, som beskriver resultatet av det gångna året och de mål och initiativ som beslutas för de kommande åren.

Som en del av detta åtagande har vi anslutit oss till Science Based Targets initiative (SBTi) tillsammans med mer än 4 000 företag runt om i världen.

Vetenskapsbaserade mål ger en tydligt definierad väg för företag att minska utsläppen av växthusgaser, vilket hjälper till att förhindra de värsta effekterna av klimatförändringar och framtidssäker affärstillväxt.

Målen anses vara ”vetenskapligt baserade” om de är i linje med vad den senaste klimatvetenskapen anser vara nödvändigt för att uppfylla målen i Parisavtalet.

Vi har gått med i SBTi för att säkerställa att vi vill göra en insats för att nå Parisavtalet genom att minska våra CO2-utsläpp. Samtidigt vill vi inspirera andra företag att göra detsamma.

Som SMV är vi fast beslutna att minska våra CO2-utsläpp i Scope 1 + 2 med 42% från 2021 till 2030. Vi räknar med att växa vår verksamhet med cirka 80% från och med nu fram till 2030, vilket tas med i beräkningen.

Den största delen av våra utsläpp kommer dock från Scope 3. Vi har åtagit oss att mäta och registrera våra Scope 3-utsläpp, och vi kommer att arbeta för att minska detta också, även om det inte är ett krav.

Samtidigt ska vi hjälpa andra att minska sina CO2-utsläpp, genom att dela med oss av vår kunskap och genom att marknadsföra produkter som minskar CO2-utsläppen.

Science based targets

Vänligen ladda ner

vår ESG-rapport för ytterligare information.

2022