Försäljningsvillkor och leveransvillkor

1. I allmänhet gäller

1.1 Dessa försäljningsvillkor och leveransvillkor ska gälla för alla offerter, beställningar, orderbekräftelser och leveranser från GEOVENT A/S (nedan kallat GEOVENT) om inte annat skriftligen överenskommits.

1.2 Inköps-/beställningskunden kallas nedan ”Köparen”. GEOVENT och köparen kallas gemensamt ”parter” eller ”parterna”. Ingen slutanvändare/slutanvändare kan behandlas förmånligare än köparen i enlighet med dessa villkor.

2. Ingående av avtal

2.1 GEOVENT kommer inte att vara avtalsbundet till Köparen förrän köparen har mottagit GEOVENT:s skriftliga orderbekräftelse eller leverans har genomförts. Detta gäller oavsett om en offert eller ett liknande uttalande har lämnats, och oavsett om Köparen har accepterat en sådan offert eller ett sådant uttalande.

2.2 Köparen ansvarar för att informationen och specifikationerna i beställningar är korrekta, inklusive specifikationer i ritningar och liknande dokument.

3. Fullmakt

3.1 Ingen enskild person/företag, som är agent, representant eller mäklare, har befogenhet att begå GEOVENT utan föregående skriftligt avtal.

4. Priser:

4.1 Alla priser i prislistor är löpande priser, exklusive moms, andra allmänna avgifter och transportförpackningar.

4.2 GEOVENT får när som helst och utan förvarning justera priserna i prislistor, kataloger och offerter på grundval av förändringar i valutakurser, tullar, försäkringar, frakt och inköpskostnader.

4.3 Efter undertecknandet av ett avtal har GEOVENT dessutom rätt att ändra det erbjudna priset, om prisökningar på mer än 5% inträffar i tillverknings- och leveranskostnader under perioden från inlämnandet av orderbekräftelsen och fram till leverans. Detta gäller till exempel, men inte uteslutande, växelkursfluktuationer, tullar, försäkringar, frakt- och inköpskostnader.

4.4 GEOVENT förbehåller sig rätten att ta ut en hanteringsavgift på 20,00 EURO för beställningar under 70,00 EURO. På samma sätt förbehåller sig GEOVENT rätten att ta ut en faktureringsavgift.

5. Plats och tid för leverans:

5.1 Leveranser omfattas av villkoren i vår orderbekräftelse, antingen Incoterms 2010 DAP till ”den bekräftade leveransadressen”, varefter köparen medför risken och eventuella extra kostnader, eller Incoterms 2010 EXW, DK-Løgstrup varefter – när varorna är klara för leverans – medför risken och alla leveranskostnader, inklusive fraktkostnader.
När leveransen är DAP debiteras köparen minst 165 EUR för att täcka frakt-, förpacknings- och hanteringskostnader.
I god tid, När leveransen är EXW, är köparen skyldig att informera GEOVENT A/S om transportmetoden, som han avser att använda sig av. I annat fall har GEOVENT A/S rätt att välja transportmetod och transportväg.

5.2 Om en fast leveranstid har avtalats har GEOVENT rätt att skjuta upp leveransen i följande situationer: a) vid force majeure, jfr. Klausul 10. b) Vid förseningar orsakade av GEOVENT:s underleverantörer, transportörer och andra tredje parter, och c) Ovanlig väder- och klimatpåverkan. d) Industriella konflikter, oavsett orsak. e) Offentliga beslut eller förelägganden, som GEOVENT inte borde ha förutsett när avtalet ingicks.

5.3 Vid betydande försening har Köparen rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Betydande försening kan inte påvisas förrän minst 30 dagar efter den överenskomna leveranstiden.

5.4 Om köparen inte accepterar leverans vid leveranstillfället, inklusive underlåtenhet att fullgöra sin inkassoförpliktelse, har GEOVENT rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan och kräva ersättning.

5.5 Dessutom har GEOVENT rätt att sälja eller lagra produkterna på köparens bekostnad. Vid förvaring av produkterna lagras de på köparens risk. Retur av produkter och förpackningar är villkorad av skriftligt förhandsavtal och sker på Köparens bekostnad. Frakt och pallar, lådor eller liknande förpackningar, som debiteras separat, kommer inte att krediteras. GEOVENT förbehåller sig rätten att ta ut en returavgift för returnerade varor som inte är defekta från GEOVENT eller våra leverantörer.

6. Betalning och dröjsmålsränta:

6.1 Köpeskillingen förfaller till betalning på den överenskomna förfallodagen. Detta gäller även om leveransen inte kan ske enligt överenskommelse om detta beror på frågor som köparen ansvarar för.

6.2 Om köparen inte betalar i tid och en sådan försening inte orsakas av frågor som GEOVENT ansvarar för, har GEOVENT rätt att debitera dröjsmålsränta på 1,5% per månad eller bråkdel av en månad från förfallodagen, och att debitera betalning för alla fakturerade och levererade varor, oavsett tidigare överenskomna kreditvillkor, geovent har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

6.3 I händelse av köparens betalningsförsummelse har GEOVENT dessutom rätt att hålla inne eventuella ytterligare leveranser till Köparen. Detta gäller även om leveranserna är ömsesidigt sammankopplade.

6.4 GEOVENT har när som helst rätt att kräva tillräcklig säkerhet från köparen för betalning av köpeskillingen och andra kostnader.

6.5 GEOVENT har rätt att helt eller delvis överföra eventuella krav mot Köparen till en tredje part utan att inhämta ett separat samtycke från Köparen.

7. Ägarreservation:

7.1 GEOVENT behåller äganderätten till varorna tills hela köpeskillingen har betalats, med tillägg av ränta och kostnader och eventuella kostnader relaterade till de varor som GEOVENT betalar för köparens räkning.

7.2 Till dess att äganderätten har gått över till köparen ska produkterna försäkras av köparen och lagras separat. Köparen åtar sig att inte flytta, pantsätta, leasa, låna ut eller på annat sätt avyttra varorna utan GEOVENT:s samtycke förrän äganderätten har gått över till Köparen. Köparen kan inte heller göra några ändringar av de levererade varorna.

8. Klagomål, defekter och inspektionsplikt:

8.1 Varorna täcks endast av en garanti om köparen har fått ett separat garantidokument, samt en sådan garanti endast är giltig i ett år från leverans. Garantin täcker under alla omständigheter inte elektriska kablar, hydraulkablar, pneumatiska kablar eller slangar för extraktion, slitdelar eller normalt slitage.

8.2 Dessutom ansvarar GEOVENT endast för produkter som har visat sig vara väsentligt defekta eller defekta på grund av otillräcklig tillverkning eller på grund av användning av felaktiga material som levereras av GEOVENT.

8.3 GEOVENTs felansvar gäller endast om varorna förvaras säkert och har använts korrekt och på ett normalt sätt av köparen i enlighet med våra specifikationer. GEOVENT kan inte hållas ansvarigt för eventuella fel och defekter som orsakas av otillräckligt underhåll, felaktig installation av köparen, för ändringar som gjorts utan vårt skriftliga medgivande eller för reparationer, som köparen har gjort på ett ofullkomligt sätt.

8.4 Köparen ombeds följa alla användarinstruktioner, kataloger och broschyrer för de levererade varorna och att få all nödvändig information om tillämpningsområdet och korrekt användning av de levererade varorna.

8.5 Omedelbart efter leverans eller mottagande, och alltid innan varorna tas i bruk, bearbetas eller införlivas, måste köparen undersöka och inspektera de levererade varorna för att säkerställa att de är i drift och i enlighet med de levererade beskrivningarna/specifikationerna.

8.6 Köparen måste omedelbart och senast åtta dagar efter leverans lämna in ett klagomål om eventuella fel. Om köparen inte följer denna tidsfrist går rätten att kräva meddelande om defekter förlorad.

8.7 Om varorna har några väsentliga fel eller defekter är GEOVENT skyldigt och har – efter eget val – rätt att åtgärda felet, göra en omleverans, erbjuda en proportionell prissänkning eller kräva ersättning, se dock klausul 14.3. Transportkostnader, försäkringskostnader, resekostnader, installationskostnader och andra kostnader i samband med reparationen eller en ersättningsleverans ska betalas av köparen.

9. Produktansvar:

GEOVENT är endast ansvarigt för personskada eller materiell skada som orsakas av våra varor, om det kan styrkas att skadan eller skadan orsakades av fel eller vårdslöshet hos en produkt som levereras av GEOVENT, och om det är underbyggt att produkten är defekt, att skadan eller skadan orsakades av denna defekt, och att det finns orsakssamband mellan skadan eller skadan och defekten.

GEOVENT kan inte hållas ansvarigt i skadestånd för rörelseförlust, tidsförlust, förlust av vinst, resultatförlust eller indirekt eller följdförlust.

10. Force majeure:

10.1 Om leverans, leverans i rätt tid eller felfri leverans förhindras eller försenas på grund av händelser utanför GEOVENT:s kontroll, inklusive men inte begränsat till industriella konflikter, avbrott i driften, epidemier, transportsvårigheter eller andra tredje parts fel, inklusive en leverantörs eller (sub)tillverkarens insolvens eller liknande, kan GEOVENT, utan att ådra sig något ansvar, skjuta upp leveransen eller avbryta köparens beställning helt eller delvis på eget val genom att meddela köparen som så snart som möjligt.

11. Produktinformation:

11.1 De tekniska specifikationerna och andra angivna mätningar i kataloger är vägledande, och GEOVENT tar inget ansvar för fel i denna typ av dokumentation. All information och alla uppgifter som anges i denna dokumentation, inklusive prislistor, är endast bindande i den utsträckning som avtalet uttryckligen hänvisar till sådana specifikationer.

12. Skydd av rättigheter:

12.1 Köparen erhåller ingen rätt till GEOVENT:s industriella rättigheter via detta nuvarande avtal, och köparen är obehörig att använda någon information om produkten och/eller den faktiska produkten på ett sådant sätt att GEOVENT:s rättigheter kränks. Köparen ansvarar för att produkter som tillverkas i enlighet med köparens anvisningar inte kränker tredje parts rättigheter.

13. Ritningar och beskrivningar:

13.1 Alla ritningar och tekniska dokument om materialet eller beredningen av det, som har vidarebefordrats till Köparen före eller efter ingåendet av avtalet, tillhör GEOVENT och kan inte användas, kopieras, reproduceras eller vidarebefordras eller på annat sätt meddelas till en tredje part utan vårt föregående godkännande. På vår begäran måste sådant material returneras.

14.Uteslutning och ansvarsbegränsning:

14.1 Om det inte anges något annat i avtalet mellan parterna är GEOVENT skadeståndsskyldigt enligt de allmänna reglerna i dansk rätt. GEOVENT kan inte hållas ansvarigt i skadestånd för rörelseförlust, tidsförlust, förlust av vinst, resultatförlust eller indirekt eller följdförlust.

14.2 GEOVENTs totala skadeståndsansvar, inklusive defekter ansvar och produktansvar, är dock begränsat till ett maximalt belopp på 5 000 000 DKK där lagstiftningen tillåter.

14.3 Skadeståndsansvaret för eventuella fel och/eller förseningar får dock aldrig överstiga fakturabeloppet för den leverans som något ansvar avser.

14.4 Alla skador som köparen avser att hålla GEOVENT ansvarig för måste omedelbart begäras skriftligen mot GEOVENT och senast ett år efter skadans skada.

15. Tvister

15.1 Alla tvister som uppstår mellan parterna skall avgöras utanför domstol. Om tvisten inte kan avgöras utanför domstol ska tvisten avgöras genom skiljeförfarande, såvida inte GEOVENT fastställer att ärendet ska avgöras av de allmänna domstolarna. Alla tvister ska lösas i enlighet med dessa allmänna försäljningsvillkor och leveransvillkor och i enlighet med dansk lag.
15.2 Om ärendet avgörs av de allmänna domstolarna ska förfaranden inledas på den plats där GEOVENT har sitt säte, utan att ta hänsyn till var köparen är bosatt eller har sin hemvist.